XUYÊN Á
KHU CÔNG NGHIỆP CÓ DIỆN TÍCH LỚN NHẤT TỈNH LONG AN
.
Tin tức
KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á XÂY DỰNG MỚI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đến thời điểm này hệ thống xử lý nước thải,nước mưa tại khu công nghiệp Xuyên Á, Khu công nghiệp Long An đã gần như hoàn thành.

Một số hình ảnh trong quá trình xây dựng:Bài viết khác